english francais deutsch  

Regulamin Konkursu Teatrów Ogródkowych

  1. Konkurs jest otwarty dla trup aktorskich złożonych z artystów zawodowych, a także dla członków zespołów teatralnych uprawiających profesjonalną działalność sceniczną.
  2. W konkursie biorą udział i będą szczególnie premiowane spektakle przygotowane specjalnie jako forma ogródkowa, na scenę Teatru Ogródkowego, bądź też przedstawienia lub fragmenty spektakli powstałe w innych teatrach lecz zaadaptowane dla specyficznej przestrzeni scenicznej Teatru Ogródkowego.
  3. Do konkursu kwalifikowane będą formy sceniczne, których czas prezentacji oscyluje w granicach jednej godziny.
  4. Zgłoszenia do konkursu powinny wpływać przynajmniej 10 dni przed pierwszym możliwym terminem występu.
  5. W wypadkach wątpliwych kwalifikacji do konkursu będzie się dokonywało w oparciu o nadesłane zapisy magnetowidowe fragmentów proponowanych spektakli.
  6. Wstęp na spektakle jest bezpłatny
  7. Stali widzowie mogą liczyć na bezpłatne wejściówki.
  8. W zależności od form i gatunków zaprezentowanych w trakcie pokazów konkursowych, jury określi rodzaj i ilość nagród, uzasadniając w werdykcie swoją decyzję, co do sposobu przyznania lub podziału puli finansowej przeznaczonej na nagrody i wyróżnienia.
  9. Do zadań Dyrektora Artystycznego należeć będzie :