Tygodnik Kulturalny TVP numer 38/2000
Tygodnik Kulturalny TVP numer 39/2000
Tygodnik Kulturalny TVP numer 40/2000.